บริการให้เช่าเครื่องฟรีซดราย เพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องฟรีซดรายหลายขนาด ตั้งแต่ครั้งละ 10 Kg. จนถึง 600 Kg. วัตถุดิบ
ราคาค่าบริการ

ค่าบริการ
MODELค่าเช่าเครื่อง/ครั้ง การทำแห้งค่าเช่า/เดือน
FD 10 3,500 Call
HPFD 60 10,000 Call
HPFD 150 15,000 Call
HPFD 300 30,000 Call
HPFD 600 50,000 Call
หมายเหตุ - ค่าบริการ คิดตามจำนวนน้ำที่ระเหิดออกจากวัตถุดิบ เป็นกิโลกรัม